free porno

Legea Voluntariatului – Proiect de lege 2013

Publicat in 22.10.2013

PROIECT

 

 

 

 

 

PARLAMENTUL ROMÂNIEI

 

CAMERA DEPUTAŢILOR

SENATUL

 

 

Lege

privind reglementarea activităţii de voluntariat

în România

 

 

     Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

 

Art. 1

(1) Statul român recunoaşte valoarea socială a activităţilor de voluntariat ca expresie a cetăţeniei active, a solidarităţii şi responsabilităţii sociale, precum şi valoarea profesională ca expresie a dezvoltării personale, profesionale, interculturale şi lingvistice a persoanelor care desfăşoară aceste activităţi.

(2) Statul susţine dezvoltarea mişcării de voluntariat la nivel local, naţional şi internaţional, cu respectarea independenţei şi diversităţii acesteia în scopul îndeplinirii sale artistice şi culturale, sportive şi recreative, educaţionale, ştiinţifice, de cercetare, de tineret, de reprezentare, de mediu, de sănătate, sociale, de solidaritate, de dezvoltare comunitară, de ajutor umanitar, civic şi filantropic şi alte asemenea.

(3) Statul român sprijină dezvoltarea voluntariatului prin toate instituţiile sale care activează în domenii în care se desfăşoară activităţi de voluntariat potrivit legii.

 

Art. 2

Prezenta lege reglementează participarea persoanelor fizice, neremunerată şi bazată pe decizia liber consimţită a acestora, la activităţi de voluntariat organizate în România de persoane juridice de drept public sau de drept privat fără scop lucrativ.

 

Art. 3

În sensul prezentei legi:

a) voluntariatul reprezintă activitatea de interes public neobligatorie, neremunerată şi bazată pe decizia liber consimţită a voluntarului persoană fizică, prin intermediul unei persoane juridice, de drept public sau de drept privat, fără scop lucrativ, individual sau în grup;

b) activitatea de interes public este activitatea desfăşurată în domenii precum: arta şi cultura, sportul şi recreerea, educaţia şi cercetarea, protecţia mediului, sănătatea, asistenţa în domeniul serviciilor sociale, religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar şi/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, dezvoltarea socială;

c) organizaţia gazdă este persoana juridică de drept public sau de drept privat, fără scop lucrativ, care coordonează şi administrează activităţi de voluntariat;

d) contractul de voluntariat este o convenţie încheiată între un voluntar şi organizaţia gazdă, în temeiul căreia primul se obligă să presteze o activitate de interes public, fără  remuneraţie, iar cea de-a doua se obligă să ofere o activitate adecvată solicitării sau pregătirii acesteia, cu asigurarea cheltuielilor ocazionate de prestarea activităţii de voluntariat;

e) voluntarul este persoana fizică cu domiciliul sau reşedinţa legală în România, a dobândit capacitate de muncă în condiţiile legislaţiei din domeniul muncii, indiferent de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, apartenenţă naţională, rasă, culoare, etnie, religie, opţiune politică, origine socială, handicap, situaţie sau responsabilitate familială, apartenenţă ori activitate sindicală şi de alte asemenea criterii, care desfăşoară din proprie voinţă activităţi de voluntariat în România;

f) beneficiarul voluntariatului este persoana fizică, alta decât sotul, sotia, rudele si afinii voluntarului pana la gradul al doilea inclusiv, sau persoana juridică în folosul căreia se desfăşoară activitatea de voluntariat;

g) coordonatorul voluntarilor este voluntarul sau angajatul organizaţiei gazdă sau al beneficiarului care îndeplineşte sarcinile legate de coordonarea şi managementul activităţii voluntarilor;

 

Art. 4

Prezenta lege se fundamentează pe următoarele principii:

a) participarea ca voluntar este o activitate neremunerată bazată pe o decizie liber consimţită a voluntarului. În cazul voluntarilor minori, formularul de înscriere ca voluntar şi contractul de voluntariat se semnează şi de către părinte sau reprezentantul legal în condiţiile legii;

b) implicarea activă a voluntarului în viaţa comunităţii;

c) desfăşurarea voluntariatului cu excluderea oricărei contraprestaţii materiale din partea beneficiarului activităţii;

d) participarea persoanelor la activităţile de voluntariat se face pe baza egalităţii de şanse şi de tratament, fără niciun fel de discriminare;

e) activitatea de voluntariat nu substituie munca plătită;

f) caracterul public al activităţii de voluntariat.

 

Art. 5

(1) Activităţile voluntare izolate, sporadic prestate, în afara raporturilor cu persoanele juridice prevăzute la art. 2, din raţiuni familiale, de prietenie sau de bună vecinătate nu fac obiectul prezentei legi.

(2) Activităţile cu caracter de pregătire profesională pentru dezvoltarea personală, profesională, interculturală şi lingvistică a persoanei care le desfăşoară nu reprezintă activităţi de voluntariat.

 

Art. 6

Autorităţile şi instituţiile publice pot sprijinii derularea activităţilor de voluntariat.

Sprijinul oferit pentru derularea activităţilor de voluntariat poate constă în:

a) includerea în strategiile de dezvoltare locală sau naţională a unor capitole distincte despre rolul voluntariatului şi modul de sprijinire a acestuia pentru atingerea priorităţilor locale sau naţionale;

b) alocarea unei cote din bugetul local sau naţional pentru sprijinirea activităţilor de voluntariat desfăşurate în beneficiul comunităţii.

 

 

Art. 7

Statul român recunoaşte programele de voluntariat internaţional implementate de persoane juridice de drept public şi de drept privat, române sau străine, care presupun mobilitatea voluntarilor şi înlesnirea obţinerii vizelor de către voluntari.

 

Art. 8

Activitatea de voluntariat se desfăşoară în urma unei cereri din partea organizaţiei gazdă, realizată printr-un anunţ public, prin care aceasta îşi manifestă disponibilitatea de a colabora cu voluntari. Organizaţia gazdă are posibilitatea de a refuza motivat cererea unui candidat de a deveni voluntar în condiţiile prevăzute în statutul acesteia.

 

Art. 9

(1) Este interzisă încheierea unui contract de voluntariat în scopul evitării încheierii unui contract individual de muncă, pentru efectuarea prestaţiilor respective sub sancţiunea nulităţii absolute.

(2) Voluntarii cetăţeni străini sunt cetăţeni rezidenţi pe durata stagiului de voluntariat, conform legislaţiei în vigoare.

(3) În scopul obţinerii unui permis de rezidenţă temporară pe durata activităţii de voluntariat, vor prezenta contractul semnat şi înregistrat la organizaţia gazdă.

(4) Activitatea de voluntariat se consideră experienţă profesională şi/sau în specialitate, în funcţie de tipul activităţii, dacă aceasta este realizată în domeniul studiilor absolvite.

(5) Pe durata perioadei activităţii de voluntariat, cât şi la încheierea activităţii de voluntariat, organizaţia gazdă, la cererea voluntarului, eliberează un certificat de competenţe dobândite prin voluntariat.

(6) Certificatul de competenţe dobândite prin voluntariat este un document de strictă evidenţă şi trebuie ca conțină următoarele date:

a) organizaţia gazdă care emite certificatul;

b) numărul şi data emiterii certificatului;

c) numărul şi data contractului de voluntariat;

d) numele, prenumele şi datele de identificare ale voluntarului;

e) perioada şi termenul de ore de voluntariat;

f) numele şi prenumele coordonatorului volutarilor;

g) numele şi prenumele reprezentantului legal organizaţiei gazdă;

h) menţiunea „Voluntarul şi organizaţia emitentă sunt responsabili pentru veridicitatea datelor şi informaţiilor cuprinse în acest certificat”;

i) activităţile de voluntariat, rolurile asumate şi tipurile de competenţe dobândite prin voluntariat se trec pe verso.

Art. 10

(1) Voluntariatul se desfăşoară pe baza unui contract încheiat, în formă scrisă, în limba română, între voluntar şi organizaţia gazdă. Obligaţia de încheiere a contractului de voluntariat în formă scrisă revine organizaţiei gazde. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului.

(2) Organizaţia gazdă este obligată ca, anterior începerii activităţii de voluntariat, să înmâneze voluntarului un exemplar din contractul de voluntariat.

(3) Anterior începerii activităţii, contractul de volutariat se înregistrează în registrul de evidenţă al voluntarilor al organizaţiei gazdă.

(4) Contractul de voluntariat se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte şi este însoţit obligatoriu de fişa postului şi fişa de protecţie a voluntarului.

(5) Contractul de voluntariat trebuie să conţină minim următoarele clauze:

a) părţile contractante;

b) descrierea activităţilor pe care să le presteze voluntarul;

c) timpul şi perioada de desfăşurare a activităţii de voluntariat;

d) drepturile şi obligaţiile părţilor;

e) stabilirea cerinţelor profesionale, abilităţilor sociale, intereselor de dezvoltare, a celor de sănătate, confirmate prin certificate de sănătate sau alte documente;

f) condiţii de reziliere a contractului;

g) denunţarea unilaterală.

(6) Contractul de voluntariat încetează în următoarele condiţii:

a) la expirarea termenului stabilit în contract, respectiv la data la care prestaţiile care fac obiectul contractului au fost executate;

b) de comun acord;

c) când organizaţia gazdă îşi încetează activitatea;

d) denunţarea unilaterală se face în condiţiile articolului art. 19 din prezenta lege.

(7) Organizaţia gazdă este obligată să ţină evidenţa  voluntarilor, a duratei şi a tipului activităţilor desfăşurate şi evaluării voluntarilor, pe baza criterilor stabilite în regulamentul intern.

 

Art. 11

În contractul de voluntariat trebuie să fie stipulate minim următoarele drepturi ale voluntarului:

a) desfăşurarea activităţii de voluntariat în concordanţă cu capacitatea şi disponibilitatea acestuia;

b) dreptul de a solicita organizaţiei gazdă eliberarea certificatului de competenţe dobândite prin voluntariat în condiţiile prevăzute de prezenta lege;

c) dreptul la confidenţialitate şi protecţia datelor personale;

d) dreptul de a beneficia de cursuri de formare sau pregătire profesională în domeniul în care activează ca voluntar, pe cheltuiala organizaţiei gazdă;

e) dreptul de a participa, pe cheltuiala organizaţiei gazdă, la o instruire iniţială cu privire la structura organizaţiei gazdă, misiunea şi activităţile sale, drepturile şi responsabilităţile voluntarului, regulamentele interne care reglementează implicarea voluntarilor;

f) dreptul de a beneficia de evaluare scrisă a activităţii sale din partea coordonatorului voluntarilor sau a conducerii organizaţiei gazdă, la un interval de timp stabilit de comun acord la începutul activităţii voluntarului;

g) dreptul la timp liber corespunzător cu activitatea efectivă de voluntariat;

i) dreptul de a beneficia de decontarea cheltuielilor efectuate de către voluntar în desfăşurarea activităţii sale de voluntariat.

 

Art. 12

(1) Contractul de voluntariat trebuie să cuprindă minim următoarele obligaţii ale voluntarului:

a) obligaţia de a îndeplini sarcinile primite din partea organizaţiei gazdă;

b) obligaţia de a păstra confidenţialitatea informaţiilor la care are acces în cadrul activităţii de voluntariat pe perioada desfăşurării contractului de volutariat şi pe o perioadă de 12 luni după încetarea acestuia;

c) obligaţia de a participa la cursurile de instruire organizate, iniţiate sau propuse de organizaţia gazdă şi/sau beneficiar, pentru o mai bună desfăşurare a activităţii voluntarului;

d) obligaţia de a anunţa indisponibilitatea temporară de a presta activitatea de voluntariat în care este implicat;

e) alte obligaţii, în raport activitatea de voluntariat.

(2) Voluntarul este răspunzător pentru daunele morale şi/sau materiale cauzate organizaţiei gazdă în cadrul activităţii de voluntariat, din propria culpă.

(3) Răspunderea voluntarului în astfel de situaţii se angajează potrivit regulilor stabilite în legislaţia în vigoare şi în regulamentele interne ale organizaţiei gazdă.

 

Art. 13

(1) În contractul de voluntariat trebuie să fie stipulate minim următoarele drepturi ale organizaţiei gazdă:

a) să stabilească organizarea şi funcţionarea activităţii de voluntariat;

b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui voluntar, în condiţiile legii;

c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru voluntar, sub rezerva legalităţii lor;

d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor primite de voluntar;

e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului de voluntariat şi regulamentelor interne;

f) să stabilească obiectivele de performanţă individuală, precum şi criteriile de evaluare a realizării acestora.

 

Art. 14

(1) În contractul de voluntariat trebuie să fie stipulate minim următoarele obligaţii ale organizaţiei gazdă:

a) obligaţia de a asigura desfăşurarea activităţilor, sub conducerea unui coordonator de voluntari desemnat, în condiţiile legale de protecţie a muncii, în funcţie de natura şi de caracteristicile activităţii respective;

b) obligaţia de a elibera, la cererea voluntarului, certificatul de competenţe dobândite prin voluntariat în condiţiile prevăzute de prezenta lege;

c) obligaţia de a suporta cheltuielile efectuate de către voluntar în desfăşurarea activităţii sale de voluntariat.

(2) La solicitarea voluntarului, organizaţia gazdă este obligată să încheie contract de asigurare împotriva riscurilor de accident şi de boală sau a altor riscuri care decurg din natura activităţii, în funcţie de complexitatea activităţii la care participă acesta.

(3) În lipsa asigurării prevăzute la alin. (2), orice daune suferite de voluntar în decursul desfăşurării activităţii de voluntariat se suportă integral de organizaţia gazdă, excepţie făcând daunele survenite din culpa voluntarului.

 

Art. 15

În executarea contractului de voluntariat, voluntarul se subordonează coordonatorului voluntarilor, numit în condiţiile art. 3 lit. g). În situaţia în care, prin desfăşurarea activităţilor de voluntariat, se cauzează prejudicii unor terţe persoane, organizaţia gazdă va răspunde solidar cu voluntarul, în condiţiile legii sau ale contractului de voluntariat, dacă acestea nu au fost determinate de culpa voluntarului.

 

Art. 16

Executarea obligaţiilor contractuale ce revin voluntarului nu se poate face prin reprezentare.

 

Art. 17

Răspunderea pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractului de voluntariat este supusă prevederilor Legii nr.287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările ulterioare.

 

Art. 18

Dacă pe parcursul executării contractului de voluntariat intervine, independent de voinţa părţilor o situaţie de natură să îngreuneze executarea obligaţiilor ce revin voluntarului, contractul va fi renegociat, iar dacă situaţia face imposibilă executarea contractului, acesta încetează de plin drept.

 

Art. 19

(1) Negocierea sau renegocierea contractului de voluntariat se va face la cererea scrisă a uneia dintre părţi în condiţiile tabilite prin contractul de voluntariat.

(2) La negocierea clauzelor şi la încheierea contractelor de voluntariat părţile sunt egale şi libere.

(3) Contractele de voluntariat, încheiate cu respectarea dispoziţiilor legale constituie legea părţilor.

Art. 20

Denunţarea unilaterală a contractului de voluntariat are loc la iniţiativa oricăreia dintre părţi, care se comunică şi se motivează în scris. Condiţiile denunţării se stabilesc prin contractul de voluntariat, termenul de preaviz fiind de 15 zile.

 

 

 

Art. 21

Litigiile izvorâte din încheierea, modificarea, executarea sau încetarea contractului de voluntariat se soluţionează pe cale amiabilă, sau prin procedura de mediere, iar în caz de nesoluţionare de către instanţele civile. Acţiunile izvorâte din contractul de voluntariat sunt scutite de taxă de timbru.

 

Art. 22

La concursurile organizate pentru ocuparea posturilor dacă doi sau mai mulţi candidaţi obţin punctaje egale, autorităţile şi instituţiile publice şi angajatorii persoane fizice sau juridice pot acorda punctaj suplimentar candidaţilor care prezintă unul sau mai multe certificate de competenţe dobândite prin voluntariat eliberate în condiţiile prevăzute de prezenta lege, în situaţia în care acestea constituie criterii de selecţie.

 

Art. 23

Dispoziţiile prezentei legi nu se aplică personalului din cadrul serviciilor de urgenţă voluntare constituite conform legii, precum şi persoanelor cărora le sunt aplicabile dispoziţiile legale privitoare la prestarea serviciului militar pe bază de voluntariat.

 

Art. 24

(1) Prezenta lege intră în vigoare la 30 de zile de la publicarea ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) La data prevăzută la alin. (1) se abrogă Legea voluntariatului nr. 195/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 206 din 24 aprilie 2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1)  din Constituţia României, republicată.

 

PREŞEDINTELE  SENATULUI

George – Crin Laurenţiu Antonescu

 

PREŞEDINTELE  CAMEREI DEPUTAŢILOR

Valeriu – Ştefan Zgonea

 

 

 

 

 

 

 

Comments

Comments are closed.

Big-Walmdach blonde Madchen sagt Mann putzt sich fur eine Weile und bin das Madchen in den Sitz free porno Verleumdungen. Blondes Madchen des Menschen Mund Schwanz geben, wie Sie nie ohne Mann leckt gesehen schluckt hart auf den Mund des Madchens und kleben Sie es in einer Weise, die machen das Madchen ertrank in ihrem Mund wie aufgeben. porno Dann uber einen Zeitraum von blonde Mann ist fucking awesome Orgasmus Frau, die schnell entladen wird und genieben einen groben Fick. Rauchen hat verdammt lange geilen Kerl wichsen auf Frauen und Sex in einer Weise Siril weiterhin cyclam. Der Mann, der verdammt wurde geilen Girls domaltıp zweite Tochter Zittern ist leer. Siril Cyclam Madchen, die einen Orgasmus in jeder pornos Position in dieser Zeit auf dem Rucken liegend in der gleichen Zeit, die sie frei werden.